MŠ a ZŠ byly podpořeny EU a MŠMT prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK, jinak také tzv. šablony) je zaměřen na podporu rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.
(text převzatý přímo z webu OP JAK: https://opjak.cz/o-programu/)

Projekt MŠ a ZŠ Bambi je konkrétně zaměřený na podporu pozic ve škole a školce, jako je: školní asistent MŠ, dvojjazyčný asistent MŠ, školní asistent ZŠ. Projekt rovněž podporuje tzv. inovativní vzdělávání žáků v ZŠ. Dále projekt podporuje kurzy a individuální vzdělávání pracovníků v MŠ, ZŠ i ve školní družině.

Projekt ve škole a školce běží od 1. 2. 2023  do 31. 1. 2025 a byl podpořen několika stovkami tisíc Kč, díky kterým můžeme fungovat tak, jak jste zvyklí. Děkujeme.