Základní škola

Devítiletá základní škola Bambi navazuje na úspěšné téměř devítileté fungování mateřské školy a klade si stejné cíle – vychovat samostatné, svobodné a ohleduplné jedince. 

Základní škola Bambi se orientuje na efektivní učení, zahrnuje projektové vyučování, využívá moderní technologie, klade důraz na cizí jazyky a spolupracuje se zahraničím. Tým pedagogů tvoří zkušení učitelé s praxí v základní škole a mateřské škole využívající prvky Montessori pedagogiky, Hejného matematiku a další inovativní pedagogické přístupy. Součástí týmu je i rodilá mluvčí anglického jazyka. 

Základní škola působí ve vzdušné a velmi prostorné budově v Lužické ulici 468, která patří České zemědělské univerzitě. Součástí objektu je i centrum pro volnočasové aktivity, které děti využijí v rámci odpolední části dne a družiny. 

Příběh vzniku ZŠ Bambi

„Po sedmi letech zkušeností, radosti a práce v rámci mateřské školky přišlo rozhodnutí zřídit i základní školu. Jako maminka třech dětí, v té době ve věku 11, 7 a 3 roky, jsem se rozhodla opět takřka od nuly vybudovat plně integrovanou základní školu.
Tento krok jsem od začátku vnímala jako nezvratný a logicky navazující na naší práci ve školce. Uvědomuji si závazky a odpovědnost s tímto krokem spojenou a přijímám tuto výzvu s vědomím, že se nejedná o ziskový sektor. Inovace v přístupu ve vzdělávání dětí je mým životním posláním a jsem ráda, že jsem našla oblast, která mi dává smysl, přináší radost a naplnění. Vděčnost bych chtěla tímto vyjádřit všem svým kolegům a rodičům, kteří se se mnou na tuto cestu vydávají a sdílí nadšení pro vzdělání jejich a našich dětí.
Po zařazení naší školy do sítě škol pod MŠMT jsme si pronajali budovu, která splňuje všechny potřebné předpisy týkající se provozu ZŠ. Tímto jsme od 1. 9. 2020 vedeni jako Mateřská škola a Základní škola Bambi. První školáky jsme přivítali ve školním roce 2021/2022.
Do budoucna bychom rádi prostorově připojili základní školu k mateřské školce a postavili si vlastní budovu v její těsné blízkosti, tak aby děti zůstávaly v kontaktu i po odchodu na ZŠ a mohly společně využívat naši přírodní zahradu. Umístění školy v centru města vnímáme jako výhodné pro návaznost dětí na další mimoškolní aktivity a bezpečné z hlediska jejich pohybu po městě.“

Helena Kottová, zřizovatelka a zakladatelka Mateřské školy a Základní školy Bambi

Výukový program

Výukový program základní školy bude vycházet především z prvků Montessori pedagogiky a bude doplňován prvky Hejného matematiky, čtenářskou dílnou s kritickým myšlením. Důraz budeme klást na environmentální výchovu, výuku anglického jazyka, rozvoj hudební výuky a dostatek pohybu. To vše je zakomponováno do integrované výuky, kde dochází k propojení všech předmětů a aplikaci poznaného v praxi. Naše škola podléhá všem předpisům a osnovám stanoveným rámcovým vzdělávacím plánem a kontrolám ze strany MŠMT. V rámci výuky je žákovi umožněno podílet se v maximální možné míře na svém vlastním studiu, hodnocení bude probíhat výhradně slovní formou, současně budeme klást důraz na sebehodnocení žáka. Plánujeme často pořádat výpravy do přírody, okolí, do provozoven a míst, kde mohou děti čerpat inspiraci k učení.

Přístup k žákům

Jako pedagogové ctíme rovný přístup, a proto nás žáci oslovují jménem a tykají nám po celou dobu školní docházky, mezi žáky a pedagogy probíhá respektující komunikace, v principu se snažíme k žákům přistupovat jako k samostatným lidem, kteří mají možnost podílet se na svém procesu vzdělávání. V rámci jejich rozhodnutí však čekáme čestné, důsledné a odpovědné dodržování daných dohod a dokončení zvolených aktivit, v tomto smyslu je pro nás podstatná sociální vyzrálost, empatie a schopnost sebereflexe.

Zájem o studium

Naše škola přijímá nové žáky od školního roku 2021/2022. Každý rok na jaře probíhá den otevřených dveří a poté zápis dětí do školy. Velmi vítáme, pokud se zájemci o studium na naší škole přijdou osobně seznámit s naším přístupem ke vzdělávání. V případě vašeho zájmu se, prosím, kdykoliv obraťte na ředitelku MŠ a ZŠ Bambi, paní Lucii Kroupovou Maršíkovou, případně přímo na paní zakladatelku Ing. Helenu Kottovou, společný e-mail info@bambischool.cz.

Školné

Jako soukromé zařízení jsme nuceni vybírat školné za studium v našich školách. Na rozdíl od státních školských zařízení nevyužíváme budovu v majetku města či státu, zároveň také vyučujeme děti v menších skupinkách než je běžné a potřebujeme proto zaměstnat více pedagogů.

Školné v základní škole činí 2000 Kč/měsíc.

Věříme, že je nastaveno tak, aby bylo dostupné pro všechny děti bez rozdílu rodinného a finančního zázemí. Sociální pestrost a různorodost vnímáme jako základní předpoklad pro správně fungující společnost.

Základní informace

Právní subjektivita: školská právnická osoba
Statutární zástupce, zakladatelka: Ing. Helena Kottová
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi: Lucie Kroupová Maršíková
Výkonný orgán: školská rada
Kapacita školy: 90 dětí
Počet tříd: 9
Otevírací doba: 7:00 – 17:00

Škola je zařazena v rejstříku škol akreditovaných MŠMT.

Činnost MŠ i ZŠ Bambi můžete sledovat v sekci Aktuality nebo na našem profilu na Facebooku.

 

 

Nedávné akce ve škole pro zájemce a širokou veřejnost:

Základní škola Bambi pořádá v únoru a březnu 2022 dílničky pro předškoláky

Srdečně zveme všechny předškoláky (bez ohledu na to, do jaké základní školy se hlásí) a jejich rodiče na sérii čtyř unikátních předškoláckých dílniček.
Proběhnou vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci únoru a březnu v prostorách nové ZŠ Bambi – na adrese Lužická 468. Čas je shodný pro všechna setkání: 15.30 – 17.00 hodin.
Děti si v průběhu zábavných programů vyzkouší úroveň školní zralosti, grafomotoriky, potrénují svou soustředěnost a trpělivost, procvičí si dovednosti, díky kterým bude jejich vstup do první třídy příjemný a pohodový. Děti se také zkusí vyjádřit v rámci sebehodnocení. Cenná bude jistě i zkušenost sedět ve školácké lavici, poznat se s dalšími dětmi a spolupracovat s nimi.
Rodiče mohou získat lepší představu o tom, jaká je připravenost jejich dítěte na školu, seznámí se s informacemi, jaká výuka probíhá na různých typech škol. Společně s dětmi si odnesou vypracované a informativní materiály. V případě zájmu získají kontakty či nasměrování, kam se mohou s dětmi obrátit, na čem do září zapracovat, apod.
Podrobnější rozpis dílniček:
1. dílnička – 9. 2. 2022 – Seznámení s ostatními, první úkoly a společné tvoření – účast rodičů žádoucí
2. dílnička – 23. 2. 2022 – procvičení jemné a hrubé motoriky, grafomotorické cvičení – účast rodiče není nutná
3. dílnička – 9. 3. 2022 – Společná práce dětí – časová a prostorová orientace, číselná řada, předmatematické představy – účast rodičů není nutná
4. dílnička – 23. 3. 2022 – dějová posloupnost, porovnávání, nadřazené a podřazené pojmy – účast rodiče není nutná
V případě zájmu budeme rádi, když nás kontaktujete předem e-mailem: info@bambischool.cz, telefonicky: 777 144 481 nebo zde v komentářích.
Během dílniček bude otevřena kavárna s občerstvením a pro menší sourozence hernička.
Na všechny se moc těšíme,
tým MŠ a ZŠ Bambi 🙂

Den otevřených dveří v Základní škole Bambi proběhne
5. března 2022

A my Vás srdečně zveme, zastavte se u nás :-)… Zažijete praktickou ukázku výuky i volnočasových aktivit ve škole formou zážitkové hry, prohlédnete si prostory školy, učebny, některé možná netradiční pomůcky nebo třeba roboty (učíme se robotiku v rámci kroužku).
Jsme novou základní školou, která využívá montessori pravidla, individuální přístup k dětem, respekt k přírodě. Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků.
Některá další naše specifika:
– vzdělávání ve věkově smíšených třídách (1. – 3., 4. – 6., 7. – 9. třída)
– živá, praktická, hravá, projektová výuka, do značné míry vedená samotnými žáky
– učitel jako průvodce a pozorovatel, rodič jako důležitý partner školy
– rodinné i kreativní prostředí školy, vybavení ve stylu cirkulární ekonomiky
– angličtina přirozenou a zábavnou cestou – s rodilou mluvčí, matematika Hejného metodou
– přístupem k žákům navazujeme na montessori mateřskou školu Bambi v Humpolci
V naší škole nezvoní, známky k hodnocení nevyužíváme. Vzdělávání je zábava a chyba není špatně. Biflování učiva bez porozumění nám nedává smysl. Nesedíme celý den na jednom místě v lavici… Chceme vychovat děti pro 21. století.
Vezměte své děti a přijďte se k nám podívat, zažít výuku, dozvědět se o nás více. V prvním a druhém trojročí máme stále volná místa…
Těšíme se na Vás! 🙂