Základní škola

Den otevřených dveří v sobotu 10. 4. 2021 proběhl v příjemné atmosféře, těšíme se na výsledky zápisu a otevření školy v září!

Jestliže jste den otevřených dveří propásli a máte zájem o návštěvu školy i nyní, případně chcete zapsat své dítě, zanechte na sebe, prosím, kontakt zde nebo se ozvěte rovnou paní ředitelce Heleně Kottové na adresu info@bambischool.cz.

Velké věci začínají malými projekty

Devítiletá základní škola Bambi navazuje na úspěšné osmileté fungování mateřské školy a klade si stejné cíle – vychovat samostatné, svobodné a ohleduplné jedince. 

Základní škola Bambi se orientuje na efektivní učení, zahrnuje projektové vyučování, využívá moderní technologie, klade důraz na cizí jazyky a spolupracuje se zahraničím. Tým pedagogů tvoří zkušení učitelé s praxí v základní škole a mateřské škole využívající prvky Montessori pedagogiky, Hejného matematiku a další inovativní pedagogické přístupy. Součástí týmu je i rodilá mluvčí anglického jazyka. 

Základní škola bude působit ve vzdušné a velmi prostorné budově v Lužické ulici 468, která patří České zemědělské univerzitě. Součástí objektu bude i centrum pro volnočasové aktivity, které děti využijí v rámci odpolední části dne a družiny. Budou moci navštěvovat pohybové aktivity, jazykové kurzy nebo například kroužek robotiky. 

Příběh vzniku ZŠ Bambi

„Po sedmi letech zkušeností, radosti a práce v rámci mateřské školky přišlo rozhodnutí zřídit i základní školu. Nyní, již jako maminka třech dětí ve věku 11, 7 a 3 roky, jsem se rozhodla opět takřka od nuly vybudovat plně integrovanou základní školu.
Tento krok vnímám jako nezvratný a logicky navazující na naší práci ve školce. Uvědomuji si závazky a odpovědnost s tímto krokem spojenou a přijímám tuto výzvu s vědomím, že se nejedná o ziskový sektor. Inovace v přístupu ve vzdělávání dětí je mým životním posláním a jsem ráda, že jsem našla oblast, která mi dává smysl, přináší radost a naplnění. Vděčnost bych chtěla tímto vyjádřit všem svým kolegům a rodičům, kteří se se mnou na tuto cestu vydávají a sdílí nadšení pro vzdělání jejich a našich dětí.
Po zařazení naší školy do sítě škol pod MŠMT jsme si pronajali budovu, která splňuje všechny potřebné předpisy týkající se provozu ZŠ. Tímto jsme od 1. 9. 2020 vedeni jako Mateřská škola a Základní škola Bambi. První školáky přivítáme ve školním roce 2021/2022. Do té doby pracujeme na přípravě koncepce a výukového programu školy a sestavujeme pedagogický a řídící tým.
Do budoucna bychom rádi prostorově připojili základní školu k mateřské školce a postavili si vlastní budovu v její těsné blízkosti, tak aby děti zůstávaly v kontaktu i po odchodu na ZŠ a mohly společně využívat naši přírodní zahradu. Umístění školy v centru města vnímáme jako výhodné pro návaznost dětí na další mimoškolní aktivity a bezpečné z hlediska jejich pohybu po městě.“

Helena Kottová, zřizovatelka a ředitelka Mateřské školy a Základní školy Bambi

Výukový program

Výukový program základní školy bude vycházet především z prvků Montessori pedagogiky a bude doplňován prvky Hejného matematiky, čtenářskou dílnou s kritickým myšlením. Důraz budeme klást na environmentální výchovu, výuku anglického jazyka, rozvoj hudební výuky a dostatek pohybu. To vše je zakomponováno do integrované výuky, kde dochází k propojení všech předmětů a aplikaci poznaného v praxi. Naše škola podléhá všem předpisům a osnovám stanoveným rámcovým vzdělávacím plánem a kontrolám ze strany MŠMT. V rámci výuky je žákovi umožněno podílet se v maximální možné míře na svém vlastním studiu, hodnocení bude probíhat výhradně slovní formou, současně budeme klást důraz na sebehodnocení žáka. Plánujeme často pořádat výpravy do přírody, okolí, do provozoven a míst, kde mohou děti čerpat inspiraci k učení.

Přístup k žákům

Jako pedagogové ctíme rovný přístup, a proto nás žáci oslovují jménem a tykají nám po celou dobu školní docházky, mezi žáky a pedagogy probíhá respektující komunikace, v principu se snažíme k žákům přistupovat jako k samostatným lidem, kteří mají možnost podílet se na svém procesu vzdělávání. V rámci jejich rozhodnutí však čekáme čestné, důsledné a odpovědné dodržování daných dohod a dokončení zvolených aktivit, v tomto smyslu je pro nás podstatná sociální vyzrálost, empatie a schopnost sebereflexe.

Zájem o studium

Naše škola bude přijímat nové žáky od školního roku 2021/2022. Zápis proběhne na jaře roku 2021, v té době budeme pořádat také dny otevřených dveří. Velmi vítáme, pokud se zájemci o studium na naší škole přijdou osobně seznámit s naším přístupem ke vzdělávání. V případě vašeho zájmu se, prosím, kdykoli obraťte na ředitelku MŠ a ZŠ Bambi, paní Helenu Kottovou.

Školné

Jako soukromé zařízení jsme nuceni vybírat školné za studium v našich školách. Na rozdíl od státních školských zařízení nevyužíváme budovu v majetku města či státu, zároveň také vyučujeme děti v menších skupinkách než je běžné a potřebujeme proto zaměstnat více pedagogů.

Školné v základní škole činí 2000 Kč/měsíc.

Věříme, že je nastaveno tak, aby bylo dostupné pro všechny děti bez rozdílu rodinného a finančního zázemí. Sociální pestrost a různorodost vnímáme jako základní předpoklad pro správně fungující společnost.

Základní informace

Právní subjektivita: školská právnická osoba
Statutární zástupce: Ing. Helena Kottová
Výkonný orgán: školská rada
Kapacita školy: 90 dětí
Počet tříd: 9
Otevírací doba: 7:00 – 17:00

Škola je zařazena v rejstříku škol akreditovaných MŠMT